Wat wij geloven

De identiteit van onze gemeente is verankerd in het Woord van God, de Bijbel. We geloven en weten dat God Zichzelf in Zijn Woord aan mensen bekendmaakt en onze zaligheid op het oog heeft. De kern van de Bijbelse boodschap kan samengevat worden aan de hand van de meest bekende tekst uit de Bijbel, Johannes 3 vers 16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe.

Evangelie
Elke zondag klinkt de goede boodschap dat God aan verloren mensen Zijn liefde wil schenken in Zijn Zoon Jezus Christus. Ken jij Hem al als je persoonlijke Zaligmaker?

We belijden het geloof in God de Vader, Die deze wereld geschapen heeft. Ook belijden we het geloof in God de Zoon, Die vanuit de hemel gekomen is, voor onze zonden gestorven is aan het kruis van Golgotha, Die weer opgestaan is uit de doden en naar de hemel is teruggekeerd. Eens zal Hij terugkomen op de wolken van de hemel om alle mensen te oordelen. We belijden ook het geloof in God de Heilige Geest, omdat het de Heilige Geest is, Die mensenharten vernieuwt en door middel van het geloof zondaren aan Jezus Christus verbindt.

Belijdenis
We voelen ons in het bijzonder verbonden met christenen van de gereformeerde leer en traditie, zoals die verwoord is in de Heidelbergse Catechismus (1563), de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse Leerregels (1619). Op een duidelijke manier verwoorden deze belijdenisgeschriften de kernzaken van het christelijk geloof.

Zoekers
Hebt u of heb jij vragen over het christelijk geloof? Ken je de Heere Jezus niet maar zou je wel meer willen weten? Kijk dan ook eens op zien-en-geloven.nl en neem contact met ons op.